Junta directiva

La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat. Els quals, tots formaran part, obligatòriament, almenys a una de les diferents comissions de treball creades dins de la Junta.

 

La  junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci numerari al moment de la convocatòria.

 

Els càrrecs de la junta directiva són el president o presidenta, el de secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Un vicepresident podrà exercir les funcions de secretari o tresorer.

 

  • L’elecció dels membres de la junta directiva s’ha de realitzar per un període de 8 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
  • Les funcions de la Junta directiva venen determinades en els Estatuts Socials del club, a l’igual que la seva duració en el càrrec pel que hagin estat anomenats.
  • Es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, sense perjudici de fer-ho tants cops com sigui necessari.
  • Ostentarà la representació del club en tots aquells actes que ho requereixin.
  • Es constituirà un Comitè de Disciplina Esportiva per qualificar i per sancionar totes aquelles faltes contemplades en el reglament disciplinari.
  • Aprovarà la plantilla d’oficials, entrenadors i jugadors.
  • Aprovarà les esmenes i possibles modificacions del present Reglament.
  • Els estatuts del club estan a disposició de tots els socis/es de l’entitat.

 

Els membres de la junta directiva són:

 

PRESIDENT: Joan Carles Marín

VICE-PRESIDENTS: David Martínez i Sara Isabel Garcia

TRESORER:  Ana Olanrewaju

SECRETARIA: Marifé Velasco

VOCAL: Cristina Montero

 

OBSERVACIONS: veure estatuts